Бронзено и Железно време во Овче Поле

Археолошка карта на Република Македонија

Наоѓалишта од бронзеното и железното време

Корболе, Долно Ѓуѓанце

Градиште – Славков Дол, Кнежје

Градиште, Мечкуевци

Пиринџа, Мустафино

Ветрен, Немањици

Градиште, Немањици

Градиште, Орел

Лиманова Корија, Орел

Аргач – Секир Тепе, Пеширово

Говедар Камен, Пеширово

До селото, Сарамзалино

 

извор: Археолошка карта на РМ, 2002

 

Advertisements