Кисела вода – Богословец

Истражувања на минерални и термоминерални води во Овчеполието досега не се извршени.

Постојат индиции дека минерални води има во атарот на с. Богословец во близина на р.Брегалница, потоа во атарот на с. Строиманци во месноста Киселица како и во атарот на с.Мечкуевци во месноста Смрдливец. Се претпоставува дека термоминерални води има и во атарот на с.Ѓузумелци во месноста Топли дол и во атарот на с. Горно Ѓуѓанци во месноста Благи дол.

извор

photo by Igor Tomek

 

Advertisements