Барутница – ран неолит

Најстарите траги на живот во Овчеполската котлина се од периодот на неолитот. Археолошки истражувања потврдуваат, дека на овие простори се развила една от наjстарите неолитни култури на балканскиот полуостров, неолитната […]

Read Article →

Праисториската населба Барутница

Барутница лежи на јужниот ребрест израсток на широката планина, наречена Крушица. Таа се издигнува од селото Кнежје до Денилиште, северозападно од селото Амзибегово (Сари Хамзали) и се спушта кон свиокот […]

Read Article →