Најстарите жители во Овче Поле

Најстари познати жители во Овчеполската Котлина секако се Пæонците. Во прводо илјадолетие пред нашата ера со Пæонци било населено целото подрачје помеѓу реките Аксиј (Вардар) и Стримон (Струма). Во постаро […]

Read Article →