Неолитската населба Руг Баир

Овој труд ги опфаќа непубликуваните камени наоди од ископувањето на локалитетот Руг Баир кај с. Горобинци (Свети Николе). Преку научна обработка на  каменот материјал, направен е обид да се добие […]

Read Article →

Возвишението Ѓуриште

Возвишението Ѓуриште се наоѓа во западниот дел на Овчеполската котлина, со надморска височина од 851 метар. Возвишението има два благо издигнати рида. Ридовите кај месното население од околните села се […]

Read Article →