Геоморфологија на Богословец и локалитетот Ѓаволски Ѕид

Ѓаволски Ѕид е интересна природна геоморфолошка појава на јужните падини на ниската планина (ридот) Богословец (Св. Јовански Рид, 755 m). Се наоѓа на 2 km југоисточно од врвот на Богословец […]

Read Article →

Богословец е најсниманото село во Македонија

Селото Богословец, кое се наоѓа во пазувите на Овечеполската Котлина, е место каде што се снимени повеќе филмови во македонската историја. Првиот филм што е снимен овде е “Ликвидатор”, на […]

Read Article →