Геоморфологија на Богословец и локалитетот Ѓаволски Ѕид

Ѓаволски Ѕид е интересна природна геоморфолошка појава на јужните падини на ниската планина (ридот) Богословец (Св. Јовански Рид, 755 m). Се наоѓа на 2 km југоисточно од врвот на Богословец […]

Read Article →