Овче Поле, Република Македонија

Најстари познати жители во Овчеполската Котлина секако се Пеонците. Во првото илјадолетие пред нашата ера со Пеонци било населено целото подрачје помеѓу реките Аксиј (Вардар) и Стримон (Струма). Во постаро […]

Read Article →