Границите на Овче Поле

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се наоѓаат други соседни области: масивот […]

Read Article →

Овчеполската котлина (1964 година)

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се наоѓаат други соседни области: масивот […]

Read Article →

Овче Поле, Република Македонија

Најстари познати жители во Овчеполската Котлина секако се Пеонците. Во првото илјадолетие пред нашата ера со Пеонци било населено целото подрачје помеѓу реките Аксиј (Вардар) и Стримон (Струма). Во постаро […]

Read Article →