Стари села во Овче Поле

Во Овчеполската котлина има многу селишта (селиште означува старо, напуштено село – често аналогно со градиште и црквиште). По едно такво се наоѓа во селата Трстеник, Малино, Кокошиње, Горно Ѓуѓанце, Строиманци, Кадрифаково, Амзабегово, Горобинци, […]

Read Article →

Овчеполската котлина (1964 година)

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се наоѓаат други соседни области: масивот […]

Read Article →