Стари села во Овче Поле

Во Овчеполската котлина има многу селишта (селиште означува старо, напуштено село – често аналогно со градиште и црквиште). По едно такво се наоѓа во селата Трстеник, Малино, Кокошиње, Горно Ѓуѓанце, Строиманци, Кадрифаково, Амзабегово, Горобинци, […]

Read Article →

Овчеполската котлина (1964 година)

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се наоѓаат други соседни области: масивот […]

Read Article →

Овче Поле меѓу двете светски војни

По првата светска војна од повеќето селски населби во Овчеполската котлина за прв пат била формиран посебен Светиниколски срез. Неговото седиште било во градчето Свети Николе. Внатрешната административна поделба била […]

Read Article →