Границите на Овче Поле

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се наоѓаат други соседни области: масивот […]

Read Article →

Архео-акустични анализи на древната Канда

Научниот текст со прелиминарните резултати од интердисциплинарните мерења кои беа извршени на геоглифот во Овче Поле оваа година, ќе биде објавен на Третата Виртуелна Меѓународна Конференција за Напредни Истражувања во […]

Read Article →

Доцна антика и рано христијанство во Овче Поле

Археолошка карта на Република Македонија Наоѓалишта од доцноантичкото и старохристијанското време (населби, утврдувања, рудници) Ќерамидница, Арбасанци Колива Баир, Аџиматово Судички Пат, Буриловци Градиште, Горно Ѓуѓанце Кушевски Трла, Горно Ѓуѓанце Караул, […]

Read Article →

Наоѓалишта од Римското време во Овче Поле

Археолошка карта на Република Македонија Наоѓалишта од римското време (населби, утврдувања, патишта, поединечни објекти) Зелено Чукарче, Алакинце Преко Дол, Алакинце Барутница, Амзабегово Куричаир – Суви Ливади, Аџиматово Градешка Чешма, Богословец […]

Read Article →